Βοήθεια Στο Σπίτι

Κύριος σκοπός του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι, είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και αφορά στα άτομα της τρίτης ηλικίας, δηλαδή άτομα άνω των 65 ετών και  στα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), με προτεραιότητα σε αυτούς που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. 

Πιο συγκεκριμένα, άτομα που:

  • Δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως
  • Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
  • Διαβιούν μοναχικά
  • Δεν έχουν επαρκής πόρους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους
  • Παρουσιάζουν κινητικές δυσκολίες
  • Έχουν κάποια μόνιμη ή επίκτητη αναπηρία.