Βοήθεια Στο Σπίτι​

Το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι», λειτουργεί στον Δήμο Εορδαίας από το 2003. Αποτελείται από 4 δομές :

 1. Β.Σ.Σ. Πτολεμαΐδας.
 2. Β.Σ.Σ. Βερμίου.
 3. Β.Σ.Σ. Μουρικίου.
 4. Β.Σ.Σ. Αγίας Παρασκευής.

Οι Δομές αυτές στελεχώνονται συνολικά από 15 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι:

 • 4 Κοινωνικούς Λειτουργούς ΤΕ.
 • 2 Νοσηλευτές ΤΕ
 • 1 Νοσηλεύτρια ΔΕ.
 • 8 Οικιακούς Βοηθούς ΥΕ.

Σήμερα βρίσκεται υπό την αιγίδα της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Εορδαίας και ο αριθμός των ωφελουμένων και των 4 δομών ανέρχεται στους 305.  

Κύριος σκοπός του προγράμματος, είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και αφορά στα άτομα της τρίτης ηλικίας, δηλαδή άτομα άνω των 65 ετών και  στα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), με προτεραιότητα σε αυτούς που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, άτομα που :

 • Δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως
 • Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
 • Διαβιούν μοναχικά
 • Δεν έχουν επαρκής πόρους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους
 • Παρουσιάζουν κινητικές δυσκολίες
 • Έχουν κάποια μόνιμη ή επίκτητη αναπηρία.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι η παραμονή των ατόμων, με τις προαναφερόμενες ανάγκες, στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής και της λειτουργίας  της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση  αξιοπρεπούς και αυτόνομης διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το πρόγραμμα διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων τους όπως στο:

 • Να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους.
 • Να διαβιούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
 • Να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και να αυξάνουν την αυτάρκεια τους.
 • Να έχουν ίσες ευκαιρίες και κατοχυρωμένα δικαιώματα ώστε να μην γίνονται αποδέκτες προκαταλήψεων και αποκλεισμών.
 • Να απολαμβάνουν υπηρεσιών και παροχών που να τους εξασφαλίζουν υγεία και επιβίωση.
 • Να επιλέγουν, να διεκδικούν και να εξασφαλίζουν τους τρόπους και τα μέσα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Με την δράση αυτή διευρύνονται ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται στους πολίτες. Παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής Οικιακής βοήθειας και ανάπτυξη κοινωνικών και λειτουργικών δεξιοτήτων για την κάλυψη βασικών αναγκών με δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών.

Η λειτουργία του προγράμματος απαρτίζεται από τα εξής στάδια:

 1. Ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή, μελέτη και ταξινόμηση των αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας των ατόμων. Η οποία διενεργείται κατά προτεραιότητα στην οικία του ενδιαφερόμενου, στο άμεσο τοπικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του και από την ενημέρωση των φορέων σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής.
 2. Ιεράρχηση και αξιολόγηση των αναγκών με προτεραιότητα σε άτομα που χρήζουν άμεσης βοήθειας.
 3. Εντοπισμός και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Δήμου και οργανωμένων τοπικών φορέων, των πολιτών και της ΚΕΔΕ για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών.
 4. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση τους και την κοινωνική τους ευημερία.
 5. Προάσπιση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συµπεριφορές κοινωνικού στιγµατισµού, εκµετάλλευσης, κακοποίησης και παραµέλησης.
 6. Παραµονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυµατικής περίθαλψης.
 7. Εξασφάλιση της μέγιστης ανεξαρτησίας και αυτονοµίας τους.
 8. Διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συµµετοχής τους.
 9. Μελέτη και προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στο εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισµό και στον περιβάλλοντα χώρο σύµφωνα µε τους κανόνες εξασφάλισης της μέγιστης χρήσης και προσπέλασής τους.
 10.  Στήριξη και ανακούφιση της οικογένειάς τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους, χωρίς να υποκατασταθούν από τις υπηρεσίες του προσωπικού του προγράµµατος αλλά αντιθέτως να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και οι οικογενειακοί δεσµοί.
 11.  Εκπαίδευση των µελών της οικογένειας για συµµετοχή τους στην αντιµετώπιση των εξειδικευµένων αναγκών φροντίδας τους.
 12.  Ρύθµιση των νοσηλευτικών και υγειονοµικών αναγκών τους που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι.
 13.  Διασύνδεση τους µε τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώµατά τους και ιδιαίτερα την συνεργασία τους και τον συντονισµό µε το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της περιοχής και την συστηµατοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών
 14. Παραποµπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθµιας υγείας και πρόνοιας και η εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης.
 15.  Ενίσχυση των φιλικών δεσµών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συµπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος.
 16.  Παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας στα άτομα και στις οικογένειες τους για την κάλυψη των αναγκών σε τομείς που αφορούν τις αρμοδιότητες του καταρτισμένου προσωπικού.

      Κοινωνική Λειτουργός:

 1. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  
 • Ενημέρωση εξυπηρετούμενου για την λειτουργία του προγράμματος.
 • Αξιολόγηση ιεράρχησης αναγκών ατομικών και κοινωνικών (εκτίμηση της ανάγκης παροχής βοήθειας και του είδους της).
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού.
 • Ενημέρωση εξυπηρετούμενου για υπηρεσίες και δυνατότητες.
 • Υποστηρικτική κοινωνική εργασία.
 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
 • Διερεύνηση τοπικών αναγκών.
 • Συντονισμός εργαζομένων.
 • Ενημέρωση κοινότητας και ΚΕΔΕ για το πρόγραμμα.
 • Οργάνωση εσωτερικών συναντήσεων προγραμματισμού – απολογισμού μονάδας.
 • Συνεργασία και δικτύωση με άλλους φορείς.
 • Οργάνωση εθελοντών.
 • Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης – πολιτισμού.
 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 • Ενημέρωση φροντιστή και οικογένειας για υπηρεσίες και δυνατότητες.
 • Αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών οικογενείας.
 • Λήψη ιστορικού οικογενείας.
 • Υποστηρικτική κοινωνική εργασία οικογενείας.
 1. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
 • Δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, υγειονομικές επιτροπές , υπηρεσίες υγείας, γιατρούς , ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία.
 1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
 2. ΔΙΑΡΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
 3. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ   ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.

Νοσηλευτής:

    1.   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 • Λήψη ζωτικών σημείων,(αιμοληψία, ενεσοθεραπεία, μέτρηση πίεσης, μέτρηση σακχάρου, χοληστερίνης).
 • Παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής
 • Χορήγηση φαρμάκων
 • Συνταγογράφηση προμήθεια φαρμάκων (επίσκεψη σε γιατρό για συνταγογράφηση).
 • Παροχή πρώτων βοηθειών
 • Περιποίηση τραυμάτων
 • Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων

    2.   ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 • Διασφάλιση ατομικής υγιεινής, (προετοιμασία ασφαλούς μπάνιου, τοπικό πλύσιμο).

3.   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • Νοσηλευτική εκπαίδευση (αντιμετώπιση πολυφαρμακίας, τήρηση αρχείου μέτρησης ζωτικών σημείων).
 • Εκπαίδευση για την καθημερινή υγιεινή, (χειρισμός ασθενούς, καθημερινή υγιεινή)
 • Εκπαίδευση για την οργάνωση κ τήρηση λήψης φαρμάκων.

4.   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • Ενημέρωση οικογενείας για νοσηλευτικές και ιατρικές υπηρεσίες και δυνατότητες.

5.   ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

 • Προμήθεια φαρμάκων.

6.   ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 •  Δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, υγειονομικές επιτροπές , υπηρεσίες υγείας, γιατρούς , ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία.

    7.   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

 • Συναντήσεις απολογισμού προγραμματισμού
 • Συνεργασία με φορείς
 • Δραστηριότητες κινητοποίησης ωφελούμενου.

    8.   ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ

Οικογενειακή βοηθός:

     1.   ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 • Διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικίας (σκούπισμα, ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα, πλύσιμο πιάτων κτλ) 
 • Φροντίδα κρεβατιού

     2.   ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 • Προετοιμασία φαγητού
 • Σύτιση
 • Βοήθεια στην μετακίνηση
 • Φροντίδα εμφάνισης
 • Διασφάλιση ατομικής υγιεινής 

    3.   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

 • Συναντήσεις απολογισμού προγραμματισμού

    4.   ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ  

 • Αγορές ειδών πρώτης ανάγκης τροφίμων και ατομικής υγιεινής
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων προς τράπεζες κ άλλες υπηρεσίες.
 • Προμήθεια και αγορά φαρμάκων
 • Πληρωμή λογαριασμών.

    5.   ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 • Παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής
 • Περιποίηση τραύματος

    6.   ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ    ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το φάσμα των υπηρεσιών είναι ευρύ, η δε συχνότητα και η ένταση προσφοράς των υπηρεσιών ποικίλει σημαντικά .Το ίδιο και ο χρόνος. Υπάρχουν περιστατικά όπου ο καθαρισμός του σπιτιού μια φορά το δεκαπενθήμερο αρκεί για να ανακουφίσει ή να στηρίξει ένα άτομο ή ζεύγος και υπάρχουν περιστατικά όπου κάποιος από την υπηρεσία επισκέπτεται το εξυπηρετούμενο άτομο και δυο φορές την ίδια ημέρα. Το βασικό πρόγραμμα επισκέψεων, των εργαζομένων στην οικία του ωφελούμενου, είναι μια φορά την εβδομάδα ώστε να υπάρχει αυτονομία και εξυπηρέτηση.

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα είναι η εξής: 

ΑΙΤΗΣΗ

Ο/Η ηλικιωμένος/ΑΜΕΑ ή άτομο του συγγενικού περιβάλλοντος, υποβάλλει έντυπη αίτηση, για παροχή υπηρεσιών από το πρόγραμμα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε στην γραμματεία της ΚΕΔΕ είτα στο ίδιο το προσωπικό του προγράμματος. 

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :

 1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
 4. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. (ΔΕΗ) κτλ
 5. ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Μετά την παραλαβή της αίτησης ο Κοινωνικός λειτουργός επισκέπτεται, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία, το σπίτι του ηλικιωμένου ή ΑΜΕΑ ατόμου για εκτίμηση των αναγκών των ίδιων των ενδιαφερομένων ή των ατόμων που έχουν αναλάβει την φροντίδα τους. 

ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Τα κριτήρια ένταξης είναι:

 1. Να είναι άνω των 65 ετών ή ΑΜΕΑ
 2. Εισοδηματικά
 3. Διαβιούν μοναχικά
 4. Κατάσταση υγείας.

Αν το άτομο πληρεί τις προδιαγραφές για ένταξη στο πρόγραμμα, πραγματοποιείται διερεύνηση των αναγκών του, συμπληρώνονται τα αντίστοιχα έντυπα από τους επαγγελματίες (κοινωνικό και νοσηλευτικό ιστορικό) και σχεδιάζεται με την ομάδα του προσωπικού η παρέμβαση από κάθε ειδικότητα του προγράμματος.